هرآنچه در نظر دارید را در روشنای راه جستجو کنید...