پایگاه خبری روشنای راه

www.roshanayrah.ir

 

پایگاه خبری روشنای راه به شماره مجوز ثبت شده 87648 در سامانه جامع رسانه های کشور از اسفند ماه سال 1399 فعالیت خود را در حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری آغاز کرده است.

Roshnay Rah news website, with the license number 87648 registered in the comprehensive media system of the country, has started its activities in the social, economic, cultural and artistic fields since March 2021.

 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمود عزیزی

Concessionaire and responsible manager: Mahmood Azizi

 


زیر نظر شورای سردبیری

Under the supervision of the Editorial Board