کدخبر: 115 یکشنبه، 29 فروردین 1400 - 15:53 115 پرینت خبر
اسد بابایی، سخنگوی هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور:

ﮐﻤﯿﺘﻪ‌ﻫﺎی هشت گانه در خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور آغاز به کار کرد

image

سخنگوی هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور از شروع به کار ﮐﻤﯿﺘﻪ‌ﻫﺎی هشت گانه رﻓﺎﻫﯽ، ﺣﻘﻮﻗﯽ، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ، آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ، اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ، ﺑﺎﻧﻮان، ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی وﯾﮋه و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن در این تشکل صنفی خبر داد و گفت: اعضای هیئت مدیره استان ها می توانند تا اول اردیبهشت ماه در این کمیته ها ثبت نام کنند.

به گزارش روشنای راه، اسد بابایی با اشاره به برگزاری جلسه اخیر هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور در استان هرمزگان گفت: در این جلسه ۲۵ مصوبه توسط اعضای هئیت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور به تصویب رسید که اهم انها به شرح زیر می باشد ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺳﺎﻧﻪ برگزار ﺷﻮد. 

وی سپس از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ ، ﺣﻘﻮﻗﯽ ، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ، آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ، اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ، ﺑﺎﻧﻮان، ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی وﯾﮋه و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن در خانه مطبوعات خبر داد و افزود: آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ و ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ نیز در حال ﺗﺪوﯾﻦ هست که اطلاع رسانی  لازم برای ثبت نام  و عضویت در این ۸ کمیته اعلام خواهد شد.

این عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور سپس افزود: همچنین در جلسه اخیر هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور مقرر شد ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ در خصوص ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ، ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺳﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ضرورت تعلق نگرفتن آﮔﻬﯽ به ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﭼﺎپ ﻣﯽ شوند، ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻓﻮری انجام ﺷﻮد.

بابایی ادامه داد: همچنین مقرر شد در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت نیز حضور داشته ﺑﺎﺷﺪ و همچنین دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در اراﯾﻪ ﻣﺠﻮز و ﻣﺎده ۱۶ نظر خانه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﺪ. 

وی سپس افزود: مقرر شد مکاتباتی با ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد، تا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﺧاﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی  ﮐﺸﻮر ﻗﺮار گرفته و نامه ای در خصوص حضور نماینده خانه مطبوعات و رسانه های کشور در جلسه بررسی یارانه ها، و لحاظ شدن نظر این تشکل در ارایه مجوز و ماده ۱۶ توسط هئیت نظارت بر مطبوعات نظر این تشکل نیز اعمال گردد.

سخنگوی هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور ادامه داد: مقرر شد ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎزی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻫﻔﺘﻪ ای ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻤﯽ ﺗﻠقی ﮔﺮدد و ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و یا تهران  ﺑﺮﮔﺰار شود.

بابایی افزود: در ﺣﻮزه ﻣﺠﺎزی ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در واﺗﺲ آپ یا ﺗﻠﮕﺮام و ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام خواهد بود که  در ﺑﺨﺶ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﺸﻮر فعال بوده و ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان و روﺳﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ خواهد بود و دیگر گروههای موجود هم راستا باید حذف شوند.

وی ابراز داشت: ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان و روﺳﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی استانی با اعضای هئیت مدیره خانه کشور به صورت ماهانه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار شده و ﻗﺒﻞ از آن در ﻧﺎﻣﻪ ای از سوی دبیرخانه ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﺷﻮد ﮐﺪام اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در این خصوص آﻣﺎدﮔﯽ دارﻧﺪ.

عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور سپس افزود: همچنین ﻤﻘﺮر ﺷﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد. ﻗﺒﻞ آن در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﻋﻼم می ﺷﻮد ﮐﺪام اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ آﻣﺎدﮔﯽ دارﻧﺪ.

بابایی افزود: در این جلسه همچنین ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﮔﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت نیز اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎفته و همچنین ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ داﺧﻠﯽ معاونت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.

بابایی ادامه داد: مقرر شد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺷﻮد ﻣﻮاردی را ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ را ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﻌﻠﻮمی اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ . همچنین ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮑﻤﺎه راه اﻧﺪازی ﺷﻮد.  

سخنگوی هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور ادامه داد: ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ درج شود. همچنین ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرت ﺑﺮای اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮑ ﻤﺎه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد.  

بابایی افزود: ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺷود ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ۹۹ را ظرف مدت ۱۰ روز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ. همچنین ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.  

وی از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت اداره ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن نیز خبر داد و گفت: همچنین اﯾﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ رﺳﺎﻧﻪ ای اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و درﯾﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی می شود.

 

منبع: خبرگزاری ایرنا

آخرین اخبار
یادداشت
بیمه ملت
پایگاه خبری شهروندالبرز
پایگاه خبری نوژان نیوز
مؤلف نیوز
پایگاه خبری ویدانیوز